Her kan du se vedtægterne for Venstre Halsnæs

§ 1 Formål

Venstre Halsnæs’ formål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:

 • Retten til at leve i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed
 • Retten til at tage ansvar for sig eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet
 • Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet
 • Retten til privat ejendom


 § 2 Opgaver

 • Venstre Halsnæs’ opgaver:
 • At samle Venstres vælgere i Halsnæs kommune
 • At udforme en politik, der opfylder Venstres målsætninger
 • At få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen
 • At oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold
 • At opstille kandidater til valg
 • At gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger

 

§ 3 Foreninger og bestyrelser

Venstre består af følgende led:

Stk. 1

·         Medlemmer

·         Vælgerforeninger

·         Kommuneforeninger

·         Kredsbestyrelser

·         Regionsbestyrelser

·         Landsorganisation

Stk. 2

Venstres landsorganisation er det fælles samlende led. Medlemmer, vælgerforeninger, kommuneforeninger, kreds- og regionsbestyrelser er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på Venstres landsmøder.

 

§ 4 Medlemskab

Stk. 1

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik. Medlemsskabet er knyttet til en vælgerforening. Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab. Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening.

Stk. 2

Et medlemskab gælder efter vælgerforeningens bestemmelser for et kalenderår.

Stk. 3

Medlemsrettigheder – herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde – forudsætter betaling af medlemskontingent for et regnskabsår, og de kan ikke udøves før 7 dage efter kontingentbetaling

Stk. 4

Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Stk. 5

Et medlem, der flytter, kan optages i en anden forening uden på ny at skulle betale kontingent.

Stk. 6

Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforening og kommuneforening med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en vælgerforening eller ved tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstre sekretariat.

 

§ 5 Vælgerforening

Stk. 1

Venstre Halsnæs er den eneste vælgerforening indenfor Halsnæs Kommune.

Stk. 2

Venstre Halsnæs varetager ligeledes opgaverne som kommuneforening.

 

§ 6 Opgaver og ansvar

Venstre Halsnæs opgaver og ansvar:

·         Medlemshvervning

·         Medlemspleje og gentegning

·         Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgerne

·         Deltagelse i nærdemokratiet

·         Sikre V-aktivitet i nærområderne

·         Kommunalvalg – med evt. opstilling af kandidater jvf. § 17

·         Kommunalpolitisk handlingsprogram

·         Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg

·         Kampagner forud for kommunalvalg

·         Kontakt til Venstres gruppe i byrådet

·         Koordinator for politiske netværksgrupper

·         Administration af kontingent og medlemsregistrering for foreningen

·         Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse

·         Indberetning af vælgerforeningens medlemstal til landsorganisationen

·         Indbetaling af kontingent til landsorganisationen

·         Valg til kredsbestyrelsen

·         Valg til regionsbestyrelsen

·         Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

 

§ 7 Generalforsamling og dagsorden

Der afholdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling hvor mindst følgende punkter skal behandles:

Stk. 1

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af stemmetællere

3.      Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4.      Behandling af regnskab

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

7.      Valg af formand

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)

9.      Valg af 2 revisorer og suppleant(er)

10.  Valg af formand for kredsbestyrelse ??

11.  Valg til kredsbestyrelse

12.  Valg af medlem til regionsbestyrelse

13.  Valg af 1 delegeret til landsmødet

14.  Eventuelt

Stk. 2

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3

Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmerne til foreningens formand inden 1. januar. Forslag skal opføres som et selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forlag og retningslinjer for behandling skal være tilgængelige for medlemmerne.

Stk. 5

Kontingentet til kredsbestyrelsen skal minimum fastsættes til ¾ af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.

Stk. 6

Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.

Stk. 7

Medlemmer, der vælges til en regionsbestyrelse, skal have bopæl i kommunen.

Stk. 8

Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.

 

§ 8 Opstillingsmøde

Stk. 1

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøde i Venstre Halsnæs har alle medlemmer, der:

·         Har betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet

·         Har bopæl i kommunen

Stk. 2

Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

§ 9 Bestyrelse, arbejdsgrupper og udvalg

Stk. 1

Venstre Halsnæs består af en bestyrelse, der består af en formand og mindst 4 medlemmer.

Stk. 2

Venstre Halsnæs generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog Stk. 1

Stk. 3

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller udenfor dens midte.

Stk. 4

Bestyrelsen skal supplere sig med 2 repræsentanter fra Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer i en forretningsorden.

Stk. 7

Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-aktivitet i nærområderne.

 

§ 10 Økonomi

Stk. 1

Midler til dækning Venstre Halsnæs virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.

Stk. 2

Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra de folkevalgte.

Stk. 3

Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).

Stk. 4

Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent hos foreningen.

Stk. 5

Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation. Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for foreningen og foreningens delegerede.

 

§ 11 Opstilling til kommunalvalg

Stk. 1

Venstre Halsnæs er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget.

Stk. 2

Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:

·         Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram

·         Procedure for opstilling og valg af kandidater

·         Opstillingsform og tidspunkter(er) for opstilling(er)

·         Opstilling på en eller flere kandidatlister

·         Bemyndigelse til at indgå valgforbund

Stk. 3

Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r)

Stk. 4

Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.

Stk. 5

Ingen kan opstille egen V-liste, hvis det på foreningens generalforsamling er besluttet, at der opstilles på én V-liste.

 

§ 12 Delegerede og andre deltagere i landsmøde

Stk. 1

I landsmødet deltager følgende delegerede med tale- og stemmeret:

·         En delegeret for hver 150 medlemmer i foreningen i kommunen

·         Venstres borgmestre

·         Gruppeformænd i kommuner uden V-borgmestre

Stk. 2

Antallet af delegerede beregnes ud fra det totale antal medlemmer i Venstre Halsnæs (betalende medlemmer, æresmedlemmer og medlemmer af VU, der er tilmeldt vælgerforeningen).

Stk. 3

Alle medlemmer af Venstre Halsnæs kan indbydes til at overvære mødet.

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling i Venstre Halsnæs holdes, når formanden, 1/3 af bestyrelsen eller ¼ af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom.

Stk. 2

Anmodning skal sendes til foreningens formand, der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.

 

§ 14 Betingelser for opstilling til valg

Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til byråd/kommunalbestyrelse, Folketinget eller Europa-Parlamentet uden at være medlem af en vælgerforening jvf. § 4.

 

§ 15 Valg til bestyrelser

Stk. 1

Formands- og suppleantvalg gælder for et år ad gangen.

Stk. 2

Bestyrelsesvalg samt revisorvalg gælder for 2 år ad gangen.

Stk. 3

Valg til kredsbestyrelse gælder frem til foreningens første generalforsamling efter et folketingsvalg.

Stk. 4

Valg til regionsbestyrelse gælder frem til foreningens første generalforsamling efter et regionsrådsvalg.

 

§ 16 Afstemningsregler

Stk. 1

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

Stk. 2

Beslutninger træffes med absolut flertal (½ af de afgivne stemmer) – se dog § 20.  Beslutninger ved opstilling af spidskandidat til kommunale valg træffes ved absolut flertal (½ af de afgivne stemmer – blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer). Ved øvrige personafstemninger kan andre afstemningsmetoder benyttes.

Stk. 3

Forslag til valg af formænd og kandidater skal foreligge skriftligt, inden valghandlingen påbegyndes. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis en 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller hvis dirigenten beslutter det. Formands- og kandidatvalg skal dog foregå ved skriftlig afstemning, når bare mere end én person erklærer sig villig til at modtage valg.

 

§ 17 VU og LOF

Stk. 1

Repræsentanter for VU og LOF, der tiltræder foreningens bestyrelse, har stemmeret på samme måde som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

VU’s og LOF’s repræsentanter i bestyrelsen skal have bopæl i Halsnæs Kommune.

Stk. 3

Det er en forudsætning for VU’s repræsentation, at den repræsenterede forening hvert år gennemgår sin medlemsliste og opfordrer alle medlemmer med valgret til at indmelde sig i en vælgerforening.

Stk. 4

Det er en forudsætning for VU’s repræsentant, at den valgte repræsentant er medlem af Venstre Halsnæs.

 

§18 Regnskabsår

Regnskabs- og foreningsåret er kalenderåret.

 

§ 19 Tegningsret

Venstre Halsnæs forpligtes ved retshandler af bestyrelsens formand og kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem i forening eller i henhold til fuldmagt fra pågældende bestyrelse.

 

§20 Eksklusion som medlem

Stk. 1

Venstre Halsnæs kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder Venstres interesser.

Stk. 2

Medlemmet – og evt. bisidder – har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i bestyrelsen. Af bestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.

Stk. 3

Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter stk. 1 og 2 skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for Venstre Halsnæs førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede har fremmøde- og taleret ved sagens behandling. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for.

Stk. 4

Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter behandling på Venstre Halsnæs generalforsamling skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for regionsbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Den ekskluderede – og evt. bisidder – har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i regionsbestyrelsen. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af regionsbestyrelsens medlemmer stemmer for.

Stk. 5

Hovedbestyrelsen kan, efter anmodning fra et flertal af Venstre Halsnæs bestyrelsesmedlemmer, eller fra et flertal af regionsbestyrelsens medlemmer, ekskludere en vælgerforening og enkeltmedlemmer, der modarbejder Venstres interesser. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning, og afgørelsen er endelig.

Stk. 6

Ved opstilling til valg til byråd/kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet på andre lister end V-lister bortfalder medlemskab af Venstre med øjeblikkelig virkning.

Stk. 7

Ved ophør som medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet med samtidig bevarelse af medlemsskab i kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning.

Stk. 8

En eksklusion/bortfald af medlemskab er en endelig udelukkelse fra medlemskab i Venstres vælgerforeninger med mindre den bestyrelse, der har truffet beslutning om eksklusion omgør sin beslutning.

 

§ 21 Dispensation

 Hovedbestyrelsens forretningsudvalg kan – efter motiveret ansøgning – bevilge Venstre Halsnæs ret til at arbejde efter regler, der afviger fra denne vedtægt. Sådan bevilling kan tilbagekaldes med ét års varsel.

 

§ 22 Ikrafttræden

Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet.

 

Vedtaget på Venstre Halsnæs stiftende generalforsamling den 3. december 2012.