VALGPROGRAM KV17

12. juni 2019

vilje – vækst - velfærd

I 4 år med borgerligt flertal, og med en Venstre borgmester ved rorpinden, er der sket markante forbedringer for borgerne i Halsnæs: 

 • Vækst i befolkningstal
 • Vækst i antallet af lokale arbejdspladser
 • Vækst i antal turistovernatninger
 • Det faglige niveau i Folkeskolen er steget
 • Bredt skoleforlig styrker Folkeskolen med markante investeringer
 • Store investeringer i idrætten bredt
 • Etablering af Unge Kultur Center til ungdommen
 • Analyse af plejecentre har ført til øgede bevillinger
 • Aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentre
 • Akutsygepleje etableret alle ugens dage – døgnet rundt
 • Sygefraværet i kommunen er på laveste niveau nogensinde
 • Forbedrede vedligeholdelsesbudgetter for kommunens bygninger
 • Bedre veje
 • Pæne byer
 • Investeringer i lokale events
 • Der er styr på økonomien
 • Gælden er bragt ned med mere end 150 mio. kr. til et mere fornuftigt niveau
 • De kommunale forsyningsvirksomheder er veldrevne, og taksterne er faldende

Den politiske vilje giver vækst, som er forudsætningen for velfærd.

Ønsker du denne positive udvikling fortsat, så stem på Venstre ved kommunalvalget den 21. november 2017.  


Børn og unge

Fremtiden tilhører børnene og de unge.

Jo bedre en start, de får på livet, jo bedre liv får de som voksne, når de skal have en uddannelse og arbejde og stifte familie.

For at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge, vil Venstre i den kommende valgperiode fokusere på tidlig indsats og forebyggelsen overfor udsatte børn helt fra fødslen - samt ungeområdet.


Tidlig indsats

I 2018 opstartes en dialogproces for dagpasning, som den dialogproces, der i 2016/17 blev gennemført for Folkeskolen. Helt uden forhåndsbindinger.

Formålet skal være at styrke den tidlige indsats helt fra de nyfødte børn. Jo tidligere vi kan komme et udsat barn til undsætning, jo større er muligheden for at barnet kan komme fri af sine problemer og dermed få endnu flere muligheder for et godt liv. Vi vil arbejde for, at indsatsen for børnene er helhedsorienteret, og at socialområdet og almenområdet spiller optimalt sammen.


FOlkeskolen

Venstre har fortsat Folkeskolen som en meget høj prioritet, og med det indgåede, brede skoleforlig er retningen sat for Folkeskolen flere år frem. Det samme gælder også f.eks. IT-investeringer.

Som supplement hertil ønsker Venstre, at der udarbejdes en plan for etablering af fremtidens læringsmiljøer på skolerne, herunder også for løbende vedligehold.

Da Enghave matrikel er nedslidt og truet af skimmelsvamp, foreslår Venstre, at det seriøst overvejes at bygge en helt ny skole på Rådhusgrunden.

Der kan etableres udskolingslinjer i Ølsted, når elevtallet har nået et niveau, så udskolingen bliver både fagligt og økonomisk bæredygtig.

Faglighed er højt prioriteret for Venstre, og da de nuværende mål er ved at være indfriet, skal vi sætte nye mål. Vi skal bl.a. have mål for, hvor mange elever der kan tage en kompetencegivende uddannelse.

Vi skal sætte handlinger bag målene, så alle trives og lærer, det de kan – både drenge og piger.

Venstre vil arbejde for, at mobning slet ikke forekommer, og vi vil sammen med Politiet sætte ind over for handel med stoffer. SSP-arbejdet skal opprioriteres.


Unge Kultur Center

I 2017 starter UKC i Frederiksværk, hvor ungdomsskole, musikskole og billedskole samles. UKC skal være kraftcentret i unge-miljøet, der tager udgangspunkt i Krudtværksområdet med talrige udfoldelsesmuligheder for de unge.

I Hundested vil vi i samarbejde med de unge definere en lokal UKC-café, så de unge under voksenvejledning lokalt kan have et attraktivt unge-tilbud.

Ungeråd etableres i 2017/18 som allerede besluttet.

Venstre vil arbejde for, at der bygges billige, ungeegnede boliger i bykernerne.


SUNDHED OG ÆLDRE

I disse år er sundhedsvæsenet under stor forandring. Det er lykkedes at få flere praktiserende læger til kommunen, men der lægges stadig flere og flere opgaver vedr. sundhed over til kommunerne.

For Venstre har det meget høj prioritet at sikre en professionel, sikker og værdig behandling af vores borgere i overgangen fra det nye supersygehus til hjemmet, plejehjemmet eller kommunens aflastningspladser. Vi skal snart, lige som de øvrige kommuner, forholde os konkret til, om vi skal have sundhedshuse, egne læger, flere døgnpladser etc.

Venstre mener, at Halsnæs skal gå forrest i dette kommende samarbejde mellem kommunerne og regionen. I den forbindelse skal vi arbejde hårdt for at få bedre løsninger for psykiatriske patienter.

Venstre vil øge fagligheden ved bl.a. efteruddannelse og ansættelse af flere sygeplejersker.

Venstre vil arbejde for særlige plejeboliger til demente hhv. udviklingshæmmede, og der skal være bosteder for voksne handikappede, enten i kommunen eller i samarbejde med nabokommunerne.

Den forebyggende sundhedsindsats skal revurderes, så den bliver endnu mere konkret, lige som Venstre vil arbejde for, at tobaksrygning slet ikke finder sted på kommunens arbejdspladser.

Hjemmesygeplejen skal styrkes, og det faglige niveau på plejecentrene skal udvikles.

Paraplyen er fortsat højt prioriteret, og Venstre vil støtte, hvis der i ”Parasollen” i Hundested er behov for træningsredskaber. Vi ønsker at Parasollen, i samspil med biblioteket og en lille café, kan udgøre et kraftcenter for selvhjulpne ældre i Hundested.

Venstre vil arbejde for, at der bygges ældreegnede boliger i bymidterne, så ældre, der gerne vil flytte fra deres hus, får gode muligheder i nærmiljøet.

Ældre- og sundhedsområdets økonomi må ikke være et spareobjekt.


KULTUR OG IDRÆT

I en attraktiv bosætningskommune er det vigtigt, at der er et rigt fritidsliv, bl.a. inden for idræt og kultur.

Gjethuset er fyrtårnet i det kulturelle arbejde, men aktiviteterne er ikke bundet til bygningerne. Gjethuset kan godt stå for arrangementer andre steder i kommunen.

I Halsnæs er vi gode til at skabe gode oplevelser for hinanden – og det behøver ikke nødvendigvis ske i en forening. Ikke desto mindre har Halsnæs virkelig mange foreninger spredt over hele kommunen, og der ydes en stor frivillig indsats både i foreningerne og inden for det sociale område. Dette arbejde vil Venstre fortsat understøtte.

Biblioteket skal være et socialt og kulturelt mødested, som også tiltrækker borgere, der normalt ikke er de store boglæsere. Her kan foreninger og grupper mødes, og samtidig får man måske øjnene op for de mange muligheder, som biblioteket byder på.

De sidste 4 år har Venstre satset hårdt på at få genoprettet de nedslidte idrætsfaciliteter med investeringer på 6 mio.kr. pr. år. Dette arbejde vil vi fortsætte iht. den vedtagne idrætsstrategi med investeringer over hele kommunen i mange forskellige idrætsgrene.

Venstre vil også arbejde for, at den ikke-organiserede idræt får bedre muligheder.


VÆKST OG INFRASTRUKTUR

Forudsætningen for vores fremtidige velfærd er vækst – både mht. lokale arbejdspladser og bosætning.

Takket være en meget målrettet indsats er begge tal steget de sidste 3 år, og den udvikling skal vi fortsætte.

Derfor vil Venstre fremadrettet sikre, at Halsnæs fortsat er en erhvervsvenlig kommune med korte svartider og stor imødekommenhed.

Det er lykkedes at få startet en VVM-undersøgelse for færdiggørelse af Hillerød-motorvejen. Det er vi stolte af, men vi skal fortsat kæmpe for, at motorvejen også bliver bygget med byggestart om 2-3 år. Det samme gælder Frederikssundsmotorvejens færdiggørelse. Derfor vil vi fortsætte med vores kontakter til ordførere og ministre på området.

Med 20.000 biler i et middeldøgn er trafiksituationen på Hillerødvej ved Kregmerundkørslen håbløs, og vi vil derfor arbejde for, at Vejdirektoratet går i gang med at realisere det allerede udarbejdede projekt.

Også lokalt vil Venstre arbejde for sikre skoleveje, og i det hele taget sikker trafik. Dette vil betyde vejinvesteringer i de kommende år.

Projektet ”Pæn By” vil blive fortsat og udbygget. Bl.a. vil der blive etableret smukke indgange til de enkelte bysamfund.

Venstre vil lægge pres på Naturstyrelsen, så træerne langs åstierne ved Kanalen kan blive ryddet, stierne genetableret og kanalen gjort sejlbar.

Det igangværende arbejde med udvikling af bykernerne i Hundested og Frederiksværk skal fortsættes, herunder en tættere sammenkobling af Krudtværksområdet og Nordtorvet i Frederiksværk samt et tættere bymiljø mellem Hundested by og havn.

I Ølsted vil vi arbejde for, at der kan etableres nyt boligbyggeri, og i Liseleje vil vi medvirke til fortsat udvikling af by og turisme.

Lynæs skal udvikles til et attraktivt søsportscenter til gavn for borgere og besøgende.

Venstre vil medvirke til, at der kan etableres bredbånd i erhvervs- og sommerhusområderne.

Venstre vil investere i fornuftige klimaløsninger, hvis disse har en kort tilbagebetalingstid.


ØKONOMI

En sund kommunal økonomi er forudsætningen for stabil og sikker drift, og er med til at sikre den fremtidige velfærd.

De kommunale opgaver er mangfoldige og under stadig forandring. Samtidig er der fra Statens side sat et økonomisk loft over, hvor mange penge der må bruges. For at sikre, at vi har råd til den ønskede velfærd, er der behov for løbende effektiviseringer og besparelser. Dette kræver den allerstørste opmærksomhed på styring af økonomien.

Den erhvervsfjendtlige skat på erhvervslivet kaldet Dækningsafgiften skal fortsat være 0 i Halsnæs kommune, og indkomstskatteprocenten ændres ikke i den kommende byrådsperiode.

I de sidste 4 år er kommunens gæld bragt væsentligt ned. Derfor er vi nu meget bedre rustet til evt. investeringsmæssige udfordringer, og det kan løbende overvejes, om det er muligt at slække lidt på den årlige tilbagebetaling af gælden for at få råd til evt. nødvendige anlægsinvesteringer.